Гайлыева Огулбай Курбанмурадовнанинг фан доктори(DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:46 | ko'rishlar soni: 21

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мустақиллиқ даври туркий халқлар лирикасида шаклий изланишлар ва уларнинг типологияси (ўзбек, қорақалпоқ, туркман лирикаси мисолида)», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (туркман тили ва адабиёти) (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.1.DSc/Fil 119. 

Илмий маслаҳатчи: Оразимбетов Қувончбой Келимбетович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори, профессор; Бекбергенова Зияда Утеповна, филология фанлари доктори; Маммедов Ахмет, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Пазилбекова Замира Танирбергеновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:43 | ko'rishlar soni: 15

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Анжабор (Geranium collinum Steph.) ўсимлиги асосида дори шаклларининг технологиясини ишлаб чиқиш», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.РhD/Far2.

Илмий раҳбар: Махмуджанова Комила Султановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Тўхтаев Хаким Рахманович, фармацевтика  фанлари доктори, доцент; Миракилова Дилфуза Ботиралиевна, фармацевтика  фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартлаштириш давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Курбанова Рахима Жамшедовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 17:59 | ko'rishlar soni: 60

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Сервис корхоналарини модернизациялаш ва уларда хизмат кўрсатиш  самарадорлигини ошириш (Самарқанд вилояти умумий овқатланиш корхоналари мисолида)”, 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt99. 

Илмий раҳбар: Абдукаримов Барат Али Абдукаримович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, DSс.27.06.2017.I.18.01.

Расмий оппонентлар: Тухлиев Искандар Суюнович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Арабов Нурали Уралович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Эркабоев Улугбек Инаятиллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:11 | ko'rishlar soni: 40

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ташқи майдонлар таъсиридаги яримўтказгичли структураларда квант осцилляция ҳодисалари», 01.04.10–Ярим ўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/FM128.

Илмий маслаҳатчи: Гулямов Гафур, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Андижон давлат университети, DSc.31.01.2019.FM/T.03.05.

Расмий оппонентлар: Гуревич Юрий Генрихович, физика-математика фанлари доктори, профессор;  Расулов Рустам Явкачович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Аюханов Рашид Ахмедович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

Batafsil
Худойқулов Аъзамжон Мирзақуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 14:50 | ko'rishlar soni: 21

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Картошканинг тупроқ ости зараркунандалари ва уларнинг миқдорини бошқариш», 06.01.09– Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.PhD/Qх216.

Илмий раҳбар: Анорбаев Азимжон Раимқулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Аманов Шуҳрат Бахтиёрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Туфлиев Нодир Хушвақтович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Қодиров Бахтиёржон Гулмухаммадовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 14:49 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шолининг шўрланишга чидамли навларини танлаш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/Qx45.

Илмий раҳбар: Телляев Рихсивой Шамахамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Шоличилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Остонақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абдурахмонов Содиқжон Обидович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Атабаева Маъмурахон Садирдин қизининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 14:45 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш», 06.01.01–Умумий деҳқончилик. Пахтачилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Qx327.

Илмий раҳбар: Хасанова Феруза Маруфовна, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Саломов Шавкат Турапович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Тўхтақўзиев Абдусалом, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Азизов Кобулжан Кахрамановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 14:43 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда қанд жўхорининг бошланғич манбаси ва селекцияси», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Qх251.

Илмий раҳбар: Еденбаев Давлетбай, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Маккажўхори селекция ва уруғчилиги илмий-тажриба станцияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Раҳмонкулов Саид-Акбар, биология фанлари доктори, профессор; Останақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Каримова Нигора Ғаниевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
23-05-2019, 18:32 | ko'rishlar soni: 46

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон бадиий кинематографининг шаклланиши ва тараққиёти», 17.00.03–Кино санъати. Телевидение (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.DSc/San2.

Илмий маслаҳатчи: Тешабоев Жўра Тешабоевич, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Фанлар академияси Санъатшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Санъатшунослик институти, DSс.27.06.2017.San.51.01.

Расмий оппонентлар: Тўлахўжаева Муҳаббат Турабовна, санъатшунослик фанлари доктори, профессор; Ҳамидова Марфуа Азизовна, санъатшунослик фанлари доктори, профессор; Зуннунова Гулчеҳра Шавкатовна, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Эшчанова Наргиза Рузимбаевнанинг Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
22-05-2019, 18:47 | ko'rishlar soni: 56

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобаллашув шароитида миллий маънавиятга таҳдидлар ва уларни бартараф этиш омиллари», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fаl42.

Илмий раҳбар: Отамуротов Саъдулла Отамуротович, фалсафа фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: Норқулов Дўстмурот Тошпўлатович, фалсафа фанлари доктори, профессор; Бердиқулов Сирожжон Насипкулович, фалсафа фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат пидиатерия институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

Batafsil