OAK sayti
 
20 noy 2017

Кобилов Нодирбек Собировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нефтегаз қудуқларини бурғулашда қўлланиладиган оғирлаштирилган бурғулаш эритмалари учун композицион кимёвий реагентлар ишлаб чиқиш», 02.00.07–Композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Т23.

Илмий раҳбар: Негматова Комила Сойибжоновна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК, DSc.27.06.2017.K/T.03.01.

Расмий оппонентлар: Хамидов Босит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор; Мухиддинов Баходир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

18 noy 2017

Боймирзаев Азамат Солиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюқлик хроматографияси», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/K10.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01.

Расмий оппонентлар: Рўзимурадов Олим Нарбекович, кимё фанлари доктори; Красиков Валерий Дмитриевич, кимё фанлари доктори; Каримов Аминжон Каримович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 noy 2017

Курбонов Аброржон Ёркиновичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўрта толали ғўзанинг юқори сифатли селекцион ашёсини яратишда тизмалараро мураккаб дурагайлашдан фойдаланиш»,  06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx80.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

Илмий раҳбар: Автономов Виктор Александрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «С-6570» ғўза нави, № NАР 00156, 2017 й.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 26 июлдаги 02-11/1938-сон хулосаси...

16 noy 2017

Амиров Лочинбек Файзуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш механизмларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.2.PhD/Iqt81.

Илмий раҳбар: Махмудов Носир Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Йўлдошев Нуриддин Қурбонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Рашидов Жамшид Ҳамидович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Эргашев Одил Турсуновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўкаёз ботиғининг тошга ишлов бериш устахоналари (техник-типологик тадқиқот)», 07.00.06–Археология (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tar58.

Илмий раҳбар: Жўрақулов Мавлон Жўрақулович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти, DS 27.06.2017.Tar.45.01.

Расмий оппонентлар: Сулаймонов Рустам Хамидович, тарих фанлари доктори; Мирсоатова Сайёра Турғуновна, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Нукус давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Тошбоев Фурқат Эшбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Уструшона чорвадорларининг антик давр маданияти)», 07.00.06–Археология.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tar82.

Илмий раҳбар: Матбобоев Боқижон Хошимович,тарих фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Археологик тадқиқотлар институти, DSC.27.06.2017.Tar.45.01.

 Расмий оппонентлар: Асқаров Аҳмадали Асқарович, тарих фанлари доктори, профессор, академик;Одилов Шухрат Тешабоевич, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Абдикаримов Рустамхан Алимхановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Катта деформацияларни эътиборга олган ҳолда ўзгарувчи қалинликка эга бўлган қовушқоқ-эластик юпқа қобиқли конструкцияларнинг динамик ҳисоби назарияси ва усулларини ривожлантириш», 01.02.04–Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM55.

Илмий маслаҳатчи: Эшматов Хасан, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Т/FM.03.04.

Расмий оппонентлар: Хусанов Бахтиёр Эргашевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Сафаров Исмоил Сафарович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Индиаминов Равшан Шукурович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд архитектура қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Муртазаев Кувандик Мустафаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сув совутиш қурилмаларида (градирняларда) иссиқлик ва масса алмашиш жараёнларини жадаллаштириш технологиясини яратиш», 05.05.04–Саноат иссиқлик энергетикаси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т96.

Илмий раҳбар: Мухиддинов Джалолиддин Насирович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Кремков Михаил Витальевич, техника фанлари доктори, профессор; Шаисламов Алишер Шаабдурахманович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Issiqlikeletrloyiha» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Аминжонов Шерзод Мирабосовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳайвонларнинг асосий цестодозлари ва уларга қарши иммунопрофилактика тадбирларини ишлаб чиқиш», 03.00.06–Зоология (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/V2.

Илмий маслаҳатчи: [Матчанов Назар Маткаримович],ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017. Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Рўзимуродов Ахрор Рўзимуродович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Абдиев Тельман Абдурахмонович, тиббиёт фанлари доктори; Дадаев Сайдулло Дадаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Зоология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2017

Каримов Равшанбек Аллаяровичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Хоразм вилоятининг экстремал тупроқ-иқлим шароитларига мос ғўза навларини яратиш»,  06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx78.

Илмий раҳбар: Ахмедов Джамалхон Ходжахонович, биология фанлари доктори.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Хоразм-150» ғўза нави, № NАР 00054, 2005 й., 30 апрель.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 28 июлдаги 02-11/1970-сон маълумотномаси...

>> <<