Sayt test rejimida ishlamoqda

Холматова Зироат Анваровнанинг
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш (“Тарбиявий ишлар метᴏдикаси” фани мисолида)”, 13.00.02 – Таʼлим ва тарбия назарияси ва методикаси  (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси роъйхатга олинган рақам: Б2024.1.DSc/Ped864.
Илмий маслаҳатчи: Кадиров Хаёт Шарипович, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Муқимий номидаги Қоʻқон давлат педагогика институти.
ИК фаолият коърсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.03/30.11.2021.Ped.05.07.
Расмий оппонентлар: Азимова Зиёда Эргашевна, педагогика фанлари доктори; Хакимова Мухаббат Файзиевна, педагогика фанлари доктори, профессор; Исмаилова Зухра Карабаевна, педагогика фанлари доктори.
Етакчи ташкилот: Бухоро давлат педагогика институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш методикаларини такомиллаштиришнинг методик имкониятлари дидактик инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган мотивацион-когнитив, амалий-фаолиятли ва креатив-инновацион компонентлар яхлитлигини таъминлаш ҳамда лойиҳавий ташхислаш технологияларини структуравий адаптивлаштириш асосида аниқлаштирилган;
бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш модели амалий-фаолиятли ва ижодий ёндашувларнинг интегративлигини таъминлаш, педагогик жараёнлар учун стандартлар, таркибий тузилмалар ҳужжатларининг ўқитиш сифати ва тарбиялаш таъсирчанлигига реал мослигини изчил уйғунлаштиришга устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган;
бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш методикаси фанлараро ва субектив интеграция таъмирчанлигини ошириш, модулли-креатив, акмеологик-фаолиятли ва педагогик лойиҳалаштирилган таълим жараёни самарадорлигини таъминлаш ҳамда мавжуд таълимий ва тарбиявий аҳамиятга молик камчиликларни аниқлаш ва бартараф этиш натижадорлигини босқичма-босқич ошириш асосида такомиллаштирилган;
бўлажак ўқитувчиларннг диагностик компетенцияларини ривожлантириш босқичлари тузилмавий фаолиятнинг касбий ривожланиш комбинациясига алгоритмик қайта алоқасини методик воситаларга кўра таъминлаш ҳамда мазмунли блоклар мажмуасидаги мужассамлаштирилган обект ва субект ўртасидаги ўзаро таъсир жараёнларини қиёсий прогнозлаштириш асосида такомиллаштирилган;
ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш методикаларини такомиллаштириш самарадорлиги диагностик функсияларни таъминлашга йўналтирилган репродуктив, продуктив ва креатив даражалар яхлитлиги ва педагогик жараён обектининг мутахассислик хусусиятлар даражасига мослиги ҳамда ҳиссий-иродавий, педагогик-психологик хусусиятлар мутаносиблигини фронтал таъминлаш асосида такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш юзасидан ишлаб чиқилган услубий ва амалий таклифлар асосида:
бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштиришнинг методик имкониятларини дидактик инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган мотивацион-когнитив, амалий-фаолиятли ва креатив-инновацион компонентлар яхлитлигини таъминлаш ҳамда лойиҳавий ташхислаш технологияларини структуравий адаптивлаштириш асосида аниқлаштиришга оид тавсиялардан ПЗ-2017927124 рақамли “Таълим муассасаларида ҳамкорлик педагогикаси асосида педагогик фаолиятни ривожлантириш” номли амалий лойиҳа доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университетининг 2024-йил 6-февралдаги 02-07-1567/04-сон далолатномаси). Натижада, бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик диагностика компетенцияларини ривожлантириш технологияларининг мотивацион, когнитив, амалий-фаолиятли ва креатив унсурларини такомиллаштириш имкониятлари кенгайтирилган;
бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш моделини амалий-фаолиятли ва ижодий ёндашувларнинг интегративлигини таъминлаш, педагогик жараёнлар учун стандартлар, таркибий тузилмалар ҳужжатларининг ўқитиш сифати ва тарбиялаш таъсирчанлигига реал мослигини изчил уйғунлаштиришга устуворлик бериш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Тарбиявий ишлар методикаси” номли дарслик мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июндаги 233-сон буйруғига асосан берилган 233-0273 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада, бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришга қаратилган модел тизимли, компетенциявий ёндашувларни жорий этиш асосида дидактик жараённи такомиллаштиришга хизмат қилган;
бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш методикасини фанлараро ва субъектив интеграция таъсирчанлигини ошириш, модулли-креатив, акмеологик-фаолиятли ва педагогик лойиҳалаштирилган таълим жараёни самарадорлигини таъминлаш ҳамда мавжуд таълимий ва тарбиявий аҳамиятга молик камчиликларни аниқлаш ва бартараф этиш натижадорлигини босқичма-босқич ошириш асосида такомиллаштиришга оид таклифлардан ПЗ-2017927124 рақамли “Таълим муассасаларида ҳамкорлик педагогикаси асосида педагогик фаолиятни ривожлантириш” номли амалий лойиҳа доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университетининг 2024-йил 6-февралдаги 02-07-1567/04-сон далолатномаси). Натижада, таълим жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик диагностик компетенцияларини келгуси касбий фаолиятда қўллаш имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиган;
бўлажак ўқитувчиларннг диагностик компетенцияларини ривожлантириш босқичларини тузилмавий фаолиятнинг касбий ривожланиш комбинациясига алгоритмик қайта алоқасини методик воситаларга кўра таъминлаш ҳамда мазмунли блоклар мажмуасидаги мужассамлаштирилган обект ва субект ўртасидаги ўзаро таъсир жараёнларини қиёсий прогнозлаштириш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Тарбиявий ишлар методикаси” номли дарслик мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июндаги 233-сон буйруғига асосан берилган 233-0273 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада, бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш босқичларини аниқлаш самарадорлини оширишга хизмат қилган;
бўлажак ўқитувчиларнинг диагностик компетенцияларини ривожлантириш методикаларини такомиллаштириш самарадорлигини диагностик функсияларни таъминлашга йўналтирилган репродуктив, продуктив ва креатив даражалар яхлитлиги ва педагогик жараён обектининг мутахассислик хусусиятлар даражасига мослиги ҳамда ҳиссий-иродавий, педагогик-психологик хусусиятлар мутаносиблигини фронтал таъминлаш асосида такомиллаштиришга оид таклифлар ПЗ-2017927124 рақамли “Таълим муассасаларида ҳамкорлик педагогикаси асосида педагогик фаолиятни ривожлантириш” номли амалий лойиҳа доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университетининг 2024-йил 6-февралдаги 02-07-1567/04-сон далолатномаси). Натижада, диагностик компетенцияларни ривожлантириш методикаларини такомиллаштириш имкониятларини қайта алоқани таъминловчи блоклар мажмуасида мужассамлаштирган обект ва субект ўртасидаги ўзаро таъсирнинг дидактик тизими асосида кенгайтиришга хизмат қилган.

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish