Sayt test rejimida ishlamoqda

Мамаджанова Наргиза Махмуджанонанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I.    Умумий маълумотлар.
    Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясининг лингвопрагматик ва лингвокультурологик хусусиятлари”, 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2018.PhD/Fil592.
Илмий маслаҳатчи: Палуанова Халифа Дарибаевна, филология фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллар университети,  DSc.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01.
Расмий оппонентлар: Хайруллаев Хуршид Зайниевич, филология фанлари доктори, профессор;  Йўлдошев Улуғбек Гулямович, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II.    Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясининг лингвопрагматик ва лингвокультурологик хусусиятларини очиб беришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
мурожаат категорияси лингвистик мақомини белгилашда коммуникатив-прагматик ёндашувнинг самарадорлиги мурожаат категорияси нутқий актининг ижтимойи-коммуникатив алоқадаги вербал ифодасини очиб бериш орқали исботланган;
 инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясининг турли лисоний олам манзарасини шакллантиришга қаратилган лингвопрагматик ҳамда лингвокультурологик хусусиятлари нутқий актлар назарияси орқали очиб берилган;
инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясини ифодаловчи бирликларни қўллашда нутқ маданияти, хусусан адабий нормаларнинг расмий, норасмий ҳамда оддий сўзлашувда қўлланиш хусусиятлари адресант ва адресатнинг прагматик хусусиятлари, мурожаатнинг прагматик мақсадлари ва натижаларини, адресатга муносиб мурожаатни танлашга таъсир қилувчи омиллар асосида аниқланган;
тил ва ижтимоий омилларнинг кореляциясининг инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясини ифодаловчи бирликларнинг лингвопрагматик ва лингвокультурологик хусусиятлари ҳамда тиллараро муқобилларини аниқлашдаги имконияти далилланган.
IV.Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясининг лингво-прагматик ва лингво-культурологик хусусиятлари тадқиқи бўйича олинган натижалар асосида:
мурожаат категорияси лингвистик мақомини белгилашда коммуникатив-прагматик ёндашувнинг самарадорлиги мурожаат категорияси нутқий актининг ижтимойи-коммуникатив алоқадаги вербал ифодасига оид хулосалардан А-1-39 рақамли «Ўзбек амалий психолингвистикасини яратиш дастурини ишлаб чиқиш»  мавзусидаги амалий лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 23 сентябрдаги 89-03-3467-рақамли маълумотномаси). Натижада илмий инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясининг лингво-культурологик хусусиятларини аниқлашга хизмат қилган;
инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясининг турли лисоний олам манзарисини шакллантиришга қаратилган лингвопрагматик ҳамда лингвокультурологик хусусиятлариго оид хулосалардан ОТ-Ф1-18 рақамли “Оммавий лисоний маданиятни шакллантириш методлари ва методологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 23 сентябрдаги 89-03-3467-рақамли маълумотномаси). Тадқиқот натижалари инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясини ифодаловчи бирликларининг тиллараро муқобилларини ажратиб олишга хизмат қилган;
инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясини ифодаловчи бирликларни қўллашда нутқ маданияти, хусусан адабий нормаларнинг  расмий, норасмий ҳамда оддий сўзлашувда қўлланиш хусусиятларига оид хулосалардан А-1-39 рақамли «Ўзбек амалий психолингвистикасини яратиш дастурини ишлаб чиқиш»  мавзусидаги амалий лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 23 сентябрдаги 89-03-3467-рақамли маълумотномаси). Натижада инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясининг лингво-прагматик хусусиятларини аниқлашга хизмат қилган;
тил ва ижтимоий омилларнинг корреляциясининг инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясини ифодаловчи бирликларнинг лингвопрагматик ва лингвокультурологик хусусиятлари ҳамда тиллараро муқобилларига оид хулосалардан Андижон вилояти телерадио-компанияси Андижон ахбороти “News” информацион ва “Ёшлар вақти” кўрсатувларини олиб боришда фойдаланилган (Андижон вилояти телерадиокомпаниясининг 2020 йил 23 сентябрдаги 89-03-3467-сон маълумотномаси). Натижада илмий натижаларнинг қўлланилиши инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат категориясини ифодаловчи бирликларнинг умумий ҳамда ўзига хос жиҳатлари ажратиб олиш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish