Sayt test rejimida ishlamoqda

Зиявутдинова Хумора Шермаматовна 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек оилаларида оилавий зўравонлик юзага келишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари», 19.00.05 – Ижтимоий психология. Етнопсихология (психология фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.4.ПҳД/П240.
Илмий маслаҳатчи: Шомуротова Нигора Набижоновна, психология фанлари номзоди, доцент. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Aндижон давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: «Маҳалла ва оила» илмий-тадқиқот институти, ПҳД.21/30.10.2020.Пед/С.127.01 (бир марталик илмий кенгаш)
Расмий оппонентлар: Aбдуллайева Шоира Хамидовна, психология фанлари доктори, профессор; Рўзиқулов Фахриддин Расулович, психология фанлари номзоди, доцент.
Йетакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика университети. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади ўзбек оилаларидаги аёлларга нисбатан зўравонликнинг ижтимоий-психологик хусусиятларини, зўравонликнинг юзага келиш мотивларини аниқлашдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
зўравонлик иштирокчиларининг субъектив интерналлик даражаси, оилавий ҳаёт динамикаси, маданий қадриятлар дифференсиацияси натижасида «ички дискомфорт», «жуфтликлар ўртасидаги интерперсонал кризисли вазиятлар» ҳамда «умумий социал стресс» оилавий зўравонликнинг локус-детерминанти еканлиги далилланган;
оилавий зўравонликнинг гендер фарқларига кўра аёлларда сиклик-психологик таъсир, бюрократик-авторитар услуб, деструктив низолар кўлами, ижтимоий фрустрация даражаси, еркакларда доимий ишсизлик, симпатик ва емпатик муносабатларнинг пропорсионаллиги, ижтимоий статусдан қониқмаслик шахсда агрессив хулқ-атвор мотивини юзага келтириши аниқланган;
зўравонликнинг иқтисодий, жинсий, руҳий, жисмоний турлари оилавий зўравонлик ҳолатида «комбинациялашган» кўринишда намоён бўлиши натижасида, фаол (қўрқитиш, изоляция, танқид, ёлғон), пассив (психологик еффект, диффуз идентиклик, коммуникатив дискомпетенсия, ташқи локус назорат) ва интерактив (доминантлик, аффективлик, ригидлик, ноадекватлик, масъулияцизлик) аспектлари устувор еканлиги далилланган;
оилавий зўравонликнинг етник келиб чиқиш шаклига кўра миллий қадриятлар, функсионал ижтимоий рол ва позициялар, позитив хулқ-атвор стратегиялари, интраперсонал оилавий муносабатлар, невротизация, ижтимоий нормаларнинг прогрессивлиги зўравонликнинг психологик преференсияси бўлиши мумкинлиги аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг жорий етилиши. Оилавий зўравонлик муаммосининг ижтимоий-психологик омилларини ўрганиш юзасидан амалга оширилган илмий тадқиқот иши бўйича қуйидаги натижалар жорий қилинган:
зўравонлик иштирокчиларининг субъектив интерналлик даражаси, оилавий ҳаёт динамикаси, маданий қадриятлар дифференсиацияси натижасида «ички дискомфорт», «жуфтликлар ўртасидаги интерперсонал кризисли вазиятлар» ҳамда «умумий социал стресс» оилавий зўравонликнинг локус-детерминанти еканлиги далилланганлиги бўйича тавсиялар Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги Психология ўқув-илмий марказининг 2022 йил 21 декабрдаги ПМ-27 сонли буйруғига асосан бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда «Оила психологияси» модулига сингдирилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Психология ўқув-илмий марказининг 2022 йил 28 декабрдаги ПМ-27-м сонли маълумотнома). Натижада фан модули оиладаги зўравонликни бартараф етиш ва олдини олишга қаратилган илмий маълумотлар ва хулосалар билан бойитилган; 
оилавий зўравонликнинг гендер фарқларига кўра аёлларда сиклик-психологик таъсир, бюрократик-авторитар услуб, деструктив низолар кўлами, ижтимоий фрустрация даражаси, еркакларда доимий ишсизлик, симпатик ва емпатик муносабатларнинг пропорсионаллиги, ижтимоий статусдан қониқмаслик шахсда агрессив хулқ-атвор мотивини юзага келтириши аниқланганлиги бўйича тавсиялар Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги Психология ўқув-илмий марказининг 21 декабрдаги 2022 йил 21 декабрдаги ПМ-27 сонли буйруғига асосан бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда «Ижтимоий психологияси» модулига сингдирилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Психология ўқув-илмий марказининг 2022 йил 28 декабрдаги ПМ-27-м сонли маълумотнома). Натижада фан модули оиладаги зўравонликни бартараф етиш ва олдини олишга қаратилган психопрофилактик усуллар миқдори ортган; 
зўравонликнинг иқтисодий, жинсий, руҳий, жисмоний турлари оилавий зўравонлик ҳолатида «комбинациялашган» кўринишда намоён бўлиши исботланиб, фаол (қўрқитиш, изоляция, танқид, ёлғон), пассив (психологик еффект, диффуз идентиклик, коммуникатив дискомпетенсия, ташқи локус назорат) ва интерактив (доминантлик, аффективлик, ригидлик, ноадекватлик, масъулияцизлик) аспектлари устувор еканлиги далилланганлиги бўйича тавсиялар Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги Психология ўқув-илмий марказининг 2022 йил 21 декабрдаги ПМ-27 сонли буйруғига асосан бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда «Конфликталогия» модулига сингдирилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Психология ўқув-илмий марказининг 2022 йил 28 декабрдаги ПМ-27-м сонли маълумотнома). Натижада фан модули оиладаги зўравонликни бартараф етиш ва олдини олишга қаратилган психопрофилактик усуллар миқдори ортган; 
оилавий зўравонликнинг етник келиб чиқиш шаклига кўра миллий қадриятлар, функсионал ижтимоий рол ва позициялар, позитив хулқ-атвор стратегиялари, интраперсонал оилавий муносабатлар, невротизация, ижтимоий нормаларнинг прогрессивлиги зўравонликнинг психологик преференсияси бўлиши мумкинлиги аниқланганли бўйича тавсиялар Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги Психология ўқув-илмий марказининг 2022 йил 21 декабрдаги ПМ-27 сонли буйруғига асосан бўлғуси амалиётчи психологларни тайёрлашда «Оила психологияси» модулига сингдирилган (Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети Психология ўқув-илмий марказининг 2022 йил 28 декабрдаги ПМ-27-м сонли маълумотнома). Натижада фан модули оиладаги зўравонликни бартараф етиш ва олдини олишга қаратилган психопрофилактик усуллар миқдори ортган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish