Sayt test rejimida ishlamoqda

Тошмуродов Турдибек Турсунмуратовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертасия мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган тармоғи номи): «5-Aмино-1,3,4-тиадиазол-2-тион ҳосилалари синтези ва кимёвий ўзгаришлари», 02.00.03- Органик кимё (кимё фанлари).
Диссертасия мавзуси рўйхатга олинган рақам: Б2019.2.ПҳД/К209.
Илмий раҳбар: Зияйев Aбдухаким Aнварович, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.
Диссертасия бажарилган муассасалар номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик моддалари кимёси институти, ДСc.02/30.01.2020.К/Т.104.01.
Расмий оппонентлар: Ходжаниязов Хамид Ўткурович, кимё фанлари доктори; Холиқов Турсунали Суюнович, кимё фанлари доктори.
Йетакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.
Диссертасия йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. 
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади: 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тионни янги ҳосилаларини синтез қилиш, уларнинг кимёвий ўзгаришларини амалга ошириш ҳамда физик-кимёвий ва биологик хоссаларини аниқлашдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
илк бор 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тионни турли електрофил агентлар билан ўзаро таъсирлашиши тизимли равишда тадқиқ қилинган ва реаксиялар боришига таъсир қилувчи асосий омиллар аниқланган;
5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тионни алкилгалогенидлар билан селектив алкиллаш амалга оширилган ва фақат С-алкил маҳсулотлар ҳосил бўлиши аниқланган; 
илк бор молекуласида тиазолидин-4-он, 3-фенилтиазолидин-4-он ва 3,4-дифенилтиазол-2(3Ҳ)-имин фрагментларини сақловчи 1,3,4-тиадиазол-2-тионнинг истиқболли янги бициклик ҳосилалари синтез қилинган;
илк бор 2-бутилтио-1,3,4-тиадиазол-5-фенилтиомочевинанинг малон кислотаси билан таъсиридан янги аннелирланган 1,3,4-тиадиазолопиримидин ҳосил бўлиши аниқланган ва реаксиянинг тахминий механизми тавсия етилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
5-Aмино-1,3,4-тиадиазол-2-тион ҳосилалари синтези ва уларнинг кейинги модификацияларининг самарали усулларини тадқиқ қилиш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
2-етилтио-5-амино-1,3,4-тиадиазол, 2-пропилтио-5-амино-1,3,4-тиадиазол, 2-бутилтио-5-амино-1,3,4-тиадиазол, 2-амилтио-5-амино-1,3,4-тиадиазол, 2-гексилтио-5-амино-1,3,4-тиадиазол ва пропил-, изобутил-(5-(бензилтио)-1,3,4-тиадиазол-2-ил)карбаматларнинг рентген тузилиш таҳлили натижалари Кембридж марказий кристаллографик маълумотлар базасига киритилган (Тҳе Cамбридге Струcтурал Датабасе, CCДC, 1476419, 1476420, 1515377, 1515378, 1984013, 1984018, 1984019, 1984021, 2118098, 2118099, 2206065, 2206066). Натижада бу маълумотлар ўхшаш гетероциклик моддаларнинг тузилишини аниқлаш имконини берган;
5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тионнинг синтез қилинган бир қатор янги ҳосилалари 2017-2020 йиллар давомида бажарилган ФA-Ф-6-009 рақамли: «Табиий бирикмалар ва уларнинг синтетик ҳосилаларининг ситотоксик, антибактериал, замбуруғларга қарши ва антиоксидант фаоллигини ўрганиш» илмий лойиҳасида моддаларнинг микробларга қарши фаоллигини аниқлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар Aкадемиясининг 2021 йил 28 октябрдаги № 4/1255-2975-сон малумотномаси). Натижада ўрганилган моддалар орасидан граммусбат - Стапҳйлоcоccус ауреус ва Баcиллус субтилис бактерияларига нисбатан ингибиторлик таъсирга ега 1,3,4-тиадиазолларни аниқлаш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish