Sayt test rejimida ishlamoqda

Aбдирозиқов Отабек Шодмонқуловичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар. Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мураккаб конфигурацияли термоеластик пластиналарнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини математик моделлаштириш», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2020.4.PhD/Т1944.
Илмий раҳбар: Aнарова Шаҳзода Aманбайевна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги DSc.13/30.12.2021.Т.142.01.
Расмий оппонентлар: Полатов Aсхад Мухамеджанович, техника фанлари доктори, профессор; Индиаминов Равшан Шукурович, физика-математика фанлари доктори, профессор.
Йетакчи ташкилот: Тошкент давлат транспорт университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади: мураккаб конфигурацияли пластиналарнинг термоеластик егилиши билан боғлиқ бўлган геометрик чизиқли бўлмаган масалаларни йечиш учун математик модел, ҳисоблаш алгоритмлари ва янги синф масалаларини ечувчи дастурий мажмуани ишлаб чиқиш.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
еластиклик назарияси ва Остроградский-Гамилтоннинг вариацион принципи асосида ҳарорат еффектларини ҳисобга олган ҳолда юпқа термоеластик пластиналарнинг геометрик чизиқли бўлмаган деформацияланиш жараёнларининг математик модели ишлаб чиқилган;
Р-функсия усулидан фойдаланган ҳолда вариацион усулларга асосланган мураккаб конфигурацияли юпқа пластиналарнинг термоеластиклигини математик моделларини аниқлайдиган бошланғич-чегаравий шартларга ега хусусий ҳосилали дифференсиал тенгламалар тизимини йечимлар структураси ишлаб чиқилган;
мураккаб шаклдаги юпқа пластиналарнинг термоеластиклигини ҳисоблаш учун фазовий ўзгарувчиларига нисбатан дискретлаштиришга асосланган ечувчи моделлар ишлаб чиқилган;
Бубнов-Галёркин вариацион ва Р-функсия усулларидан фойдаланган ҳолда иссиқлик ўтказувчи юпқа пластиналарнинг деформацияланганлик ҳолатини ҳисоблаш алгоритмлари ва дастурий мажмуа тузилишининг функсионал модуллари ишлаб чиқилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Мураккаб шаклдаги термоеластик пластиналарнинг геометрик чизиқли бўлмаган масалаларининг ишлаб чиқилган умумлаштирилган математик модели ва ҳисоблаш алгоритмлари асосида яратилган дастурий мажмуа учун қуйидаги натижаларга еришилди:
ҳароратни ҳисобга олган ҳолда юпқа пластиналарналарнинг геометрик чизиқли бўлмаган деформацияланиш жараёнларида Остроградский-Гамилтон принципи асосида умумлаштирилган математик модели, Р-функсиялар назариясига асосланган вариацион ва структуравий усул каби сонли-аналитик усулларга асосланган алгоритмлар, шунингдек, янги масалаларнинг кенг доирасини ҳал қилишни автоматлаштиришга имкон берувчи алгоритмик ва дастурий мажмуи «LIDER PROF PROEKT» МЧЖга жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг 2023 йил 
30 январдаги 0980-сон маълумотномаси). Натижада ҳисоблаш алгоритмлари иш самарадорлигини 
5-10% га ва ҳисоб-китобларнинг аниқлигини 7-10% га ошириш имконини берган;
фазовий юкланишдаги юпқа пластиналарнинг геометрик ночизиқли масалаларига ҳароратни ҳисобга олган ҳолда геометрик чизиқли бўлмаган деформацияланиш жараёнларини сонли натижаларини таҳлил етишга имкон берувчи автоматлаштирилган тизим «41571 – Ҳарбий қисм» зирҳли танкларни таъмирлаш заводидага қўлланилган. (Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг 2023 йил 30 январдаги 0980-сон маълумотномаси). Натижада зирҳли таъмирлаш, улардан фойдаланиш, ҳамда лойиҳалаш жараёнларини амалга оширишга сарфланган вақтни қисқартириш орқали иш унумдорлигини 5 -10% га ва ҳисоб-китобларнинг аниқлигини 7-10% га ошириш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish