Sayt test rejimida ishlamoqda

ЖЎРАЕВ ДОНИЁР ПАХРИДИН ЎҒЛИНИНГ
фалсафа докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Грунтли тўғонларнинг фазовий кучланганлик ҳолатлари ва динамик тавсифларини баҳолаш”, 05.09.06 – “Гидротехника ва мелиорация қурилиши”, 01.02.04–“Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси” (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.4.PhD/Т3006
Илмий раҳбарларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: 
Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович, ЎзР ФА академиги, техника фанлари доктори, профессор
Султанов Тахиржон Закирович, техника фанлари доктори, профессор
Диссертация бажарилган муассаса номи: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий Кенгаш.
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Янгиев Асрор Абдихамидович, физика-математика фанлари доктори, профессор Сафаров Исмоил Иброхимович.
Етакчи ташкилот - Тошкент архитектура қурилиш институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади грунтли тўғонларнинг кучланганлик деформация ҳолатлари ва динамик тавсифларини баҳолаш учун фазовий ҳисоблаш моделини танлаш, тадқиқот усулларини ишлаб чиқиш, алгоритмини яратиш ҳамда фазовий ва текис моделлар ёрдамида олинган натижаларни таққослаш орқали, тўғонлар учун ҳисоб моделини танлаш бўйича тавсия ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
сув омборлари грунтли тўғонларининг конструктив бир жинссизлигини ҳисобга олган ҳолда турли кучлар таъсирида иншоотларнинг кучланганлик деформация ҳолатлари  ва мустаҳкамлигини баҳолашнинг текис ва фазовий математик моделлари такомиллаштирилиб, Abaqus CAE дастурий таъминотида ҳисоблаш усули ва алгоритми ишлаб чиқилган;
конструктив тузилиши бўйича бир-биридан фарқ қилувчи учта грунтли тўғоннинг кучланганлик деформация ҳолатлари ва мустаҳкамлигини иншоотларнинг хусусий оғирлиги ва сув омборидаги сувнинг гидростатик босимини ҳисобга олган ҳолда текис ва фазовий моделлар ёрдамида баҳоланган;
грунтли тўғонларннг кучланганлик деформация ҳолатлари ва мустаҳкамлигини баҳолашда уларнинг конструктив тузилиши ва геометрик ўлчамларига кўра текис ёки фазовий моделда ҳисоблашнинг мақбул варианти таклиф этилган;
грунтли тўғонларнинг бўйлама ва кўндаланг кесмлари ўлчамларига кўра тўғоннинг бўйлама узунликларининг ўртача қиймати  ни баландлиги H га нисбати   бўлганда фазовий модель асосида, бўлганда эса текис моделдан ҳам фойдаланиш мумкинлиги асосланди;
фазовий модель ёрдамида ҳар хил тўғонлар учун динамик характеристикалар олиниб, энергетик назария ёрдамида тўғоннинг мустаҳкамлиги паст жойлари аниқланган;
фазовий модел ёрдамида тўғонларнинг кучланганлик ҳолатини хажмий кучлар таьсирига баҳолашда тўғон танасининг баъзи жойларида ҳосил бўлиши мумкин бўлган чўзилиш деформациялари аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Грунтли тўғонларнинг фазовий кучланганлик ҳолатлари ва динамик тавсифларини баҳолаш бўйича олинган натижалар асосида:
грунтли тўғонларнинг кучланганлик деформацияланиш  ҳолатларини баҳолашнинг ҳисоблаш усули “Ҳисорак ГЭС" унитар корхонасида жорий этилган (Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 20 августдаги (GE11666258) маълумотномаси). Натижада, грунтли тўғонларнинг кучланганлик деформация ҳолатлари, мустаҳкамлигини баҳолаш имконияти яратилган;
грунтли тўғонларнинг мустаҳкамлик ҳолатларини баҳолашнинг математик модели, ҳисоблаш усули "Қашқадарё вилояти Сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси"да жорий этилган Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 20 августдаги (GE11666258) маълумотномаси). Натижада, грунтли тўғонларнинг мустаҳкамлигини баҳолаш имконини беради; 
грунтли тўғонларнинг хусусий тебраниш частоталари ва тебраниш шакллари аниқлаш бўйича таклиф қилинган математик модель, ҳисоблаш усули «Гидропроект» акциядорлик жамиятида жорий этилган (Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 20 августдаги (GE11666258) маълумотномаси). Натижада, грунтли тўғонларнинг кучланганлик деформация ҳолатлари, мустаҳкамлигини баҳолаш имконияти яратилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish