Sayt test rejimida ishlamoqda

Буранов Жамшид Имамқуловичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Функционал-дифференциал тенгламаларнинг турғунлик масалалри учун таққослаш усули», 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.1.PhD/FM668 
Диссертация бажарилган муассаса номи: В.И.Романовский номидаги Математика институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Математика институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM.86.01 рақамли Илмий кенгаш.
Илмий раҳбарлар: Джумма Хусанов Хусанович, физика-математика фанлари доктори, доцент.
Расмий оппонентлар: Дурдиев Дурдимурод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Мамадалиев Нўмонжон Олимжонович, физика-математика фанлари доктори, доцент.
Етакчи ташкилот: Ульяновск давлат университети (Россия).
Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади автоном бўлмаган оддий дифференциал ва функционал-дифференциал тенгламалар система ечимларининг турғунлик хусусиятларини аниқлашда Ляпунов функциялари усулини ишлаб чиқиш ва бу усулни робот-манипуляторларнинг ҳаракатини бошқариш масалаларига қўллаш.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
цилиндрик фазавий фазода оддий дифференциал тенгламаларнинг автоном бўлмаган системаси учун топологик динамикаси қурилган ҳамда квазиинвариантлик тамойили ва асимптотик турғунлиги теоремалари исботланган;
оддий дифференциал тенгламаларнинг автоном бўлмаган системаси учун турғунлик хоссаларини аниқлашда Ляпунов вектор-функциялар усулини ишлаб чиқиш амалга оширилган;
ўнг томонли вектор функционал-дифференциал тенгламанинг нол ечимининг қисмий турғунлигининг Ляпунов-Разумихин типидаги янги теоремалари исботланган;
икки бўғинли робот-манипулятор учун янги турли хилдаги бошқарув қонунлари тақдим этилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг татбиқи. Цилндрик фазавий фазода функционал–дифференциал тенгламаларнинг турғунлик масалалари учун таққослаш усуллари бўйича олинган натижалар асосида:
икки бўғинли робот-манипулятор учун тақдим этилган янги турли хилдаги бошқарув қонунларидан РФФИ №19-01-00791а рақамли «Механик тизимларнинг чизиқли бўлмаган бошқарув тузилмаларини лойиҳалашнинг математик асослари» ва РФФИ №20-31-90120 рақамли «Мобил робот-манипулятор-ларни лойиҳалаш усуллари, алгоритмлари ва бошқарув дастурлари» мавзуларидаги хорижий грант лойиҳаларида тегишли алгоритмлар ва бошқарув дастурлари ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ульяновск давлат университетининг  2022 йил 16 майдаги 98/03-сонли маълумотномаси, Россия). Илмий натижанинг қўлланилиши мобил робот-манипуляторларнинг янги моделлари, тегишли алгоритмлар ва бошқарув дастурларини ишлаб чиқиш имконини берган;
цилиндрик фазавий фазода оддий дифференциал тенгламаларнинг автоном бўлмаган системаси учун асимптотик турғунлигидан №МД-758.2022.1.1 рақамли «Тебраниш жараёнлари ва тўйинганлик жараёнларини ўрганиш мақсадида каср динамикасининг математик моделларини ишлаб чиқиш» мавзусидаги хорижий грант лойиҳасида горизонтал манипуляторнинг турғун ҳаракатларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Камчатка давлат университетининг 2022 йил 23 майдаги 17-12-сонли маълумотномаси, Россия). Илмий натижанинг қўлланилиши манипулятор бўғинлари тезлигини ўлчаш ва фильтр ёрдамида ўлчовларсиз дастур ҳаракати турғунлигини таъминлайдиган чизиқли бошқарув тузилмасининг дастурий таъминотни яратиш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish