Sayt test rejimida ishlamoqda

Шаисламов Улугбек Алишеровичнинг
фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Металл оксидлари асосида нанотузилишли яримўтказгичлар олиниши ва фотокаталитик хоссалари”, 02.00.12. – “Нанокимё, нанофизика, нанотехнология”
02.00.04. – “Физик кимё” (физика – математика фанлари) ихтисосликлари бўйича.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2022.2.DSc/FM192.
Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рўзимурадов Олим Нарбекович, кимё фанлари доктори, профессор. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи: ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01. 
Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Юлдашев Шавкат Узгенович физика – математика фанлари доктори, профессор; Кадырова Зухра Чингизовна, кимё фанлари доктори, профессор; Шилова Ольга Алексеевна, кимё фанлари доктори, профессор.
Етакчи ташкилот: ЎзР ФА Материалшунослик институти
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади Метал оксидли яримўтказгич нанотузилмаларини синтезлаш ва уларнинг физик-кимёвий ва фотокаталитик хоссаларини тадқиқ этиш.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги. 
мис оксиди нанородлари асосида p-тип ўтказувчанликга эга яримўтказгичли фотоэлектродни олишни ғовакли темплат ёрдамида электрокимёвий чўктириш усули ишлаб чиқилган;
илк бора, наноструктурали n- типли TiO2/CdS/CdSe фотоанод ва p-типли CuO/ZnO/TiO2 фотокатодлардан ташкил топган фотоэлектрокимёвий ячейка тузилди, ячейка параметрлари ўрганилди ва танланган фотоэлектродларни бир фотоэлектрокимёвий ячейкада қўллаш мумкинлиги исботданди;
мис оксиди нанородлари асосида p-тип ўтказувчанликга эга яримўтказгичли фотоэлектродни фотокоррозияга бардошлиги ZnO нанородларидан ташкил топган химоя қатлами эвазига 80 % гача етказилди; 
CuO/ZnO нанород ва юпқа плёнка асосидаги  фотоэлектродларни фотоэлектрокимёвий хоссалари батафсил қиёсий ўрганилди ва CuO/ZnO нанородлар асосидаги фотоэллектроднинг хоссалари юпқа плёнкага нисбатан устун эканлиги исботланган;
CuO/ZnO нанородлари асосидаги фотоэлектродлaрда қўлланилган ZnO нанород химоя қатламининг қалинлигини фотоэлектроднинг фотокоррозия бардошлигига ва электрокимёвий хоссаларига боғлиқ эканлиги исботланган;
Илк бора, гальваник-потенциал иштирокидаги гидротермал усулни дисперс нанозаррали системага қўллаган холда Ag/ZnO метал-яримўтказгич наноструктуралари синтезланди. Олинган наноструктураларни фотокаталитик хоссалари метилен-кўк модель бўёғини фотодекомпозициялашда текширилди ва метал-яримўтказгич тузилмани афзаллик жихатлари ўрганилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Метал оксидли яримўтказгич наноструктураларни синтезлаш ва уларнинг морфологик, микроструктуравий ва фотокаталитик хоссаларини натижалари қуйидаги 233 та юқори импакт факторли (ИФ) хорижий илмий журналларда фойдаланилган: Advanced materials, 2021 - Wiley Online Library IF=30.849, ChemSusChem, 2017 Wiley Online Library IF=8.928, Solar Energy, 2016 – Elsevier IF=5.742, ACS Applied Energy materials, 2019 - ACS Publications IF=6.024, Nanoscale, 2020 - RSC publications IF=7.790, Applied materials & interfaces, 2019 - ACS Publications IF= 9.229,  Dalton transactions, 2021 – RSC publications IF= 4.390, Journal of Alloys and Compounds, Elsevier, IF= 5.316, Sensors and Actuators B: Chemical, Elsevier IF= 7.460, International Journal of Hydrogen Energy, Elsevier IF=5.816, Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier, IF=19.503, Renewable energy, Elsevier IF=8.001. Натижада турли метал оксидли яримўтказгичларни фотокаталитик ва фотоэлектрокимёвий хоссаларини тахлил қилиш имконини берган. 
Тадқиқот доирасида чоп этилган айрим мақолаларга берилган иқтибослар қуйида келтириб ўтилган. 
Ulugbek Shaislamov, Amir Abidov, Bunyod Allabergenov, Sungjin Kim, Karthikeyan Krishnamoorthy, Sang Jae Kim, Sooseok Choi, Rai Suresh, Waqar Muhammad Ahmed and Heon-Ju Lee, “Highly stable hierarchical p-CuO/ZnO nanorod/nanobranch photoelectrode for efficient solar energy conversion”, Inr. J. Hydrogen Energy, 4 (2016) (IF 5.816
Мақолага 60 мартта иқтибос, шулардан:
R.S. Moakhar, Advanced materials Vol.33, Issue 33, August 19, 2021, 2007285 (IF 30.8) 
-    Supriya Pulipaka, J. Catalysis, Vol. 387, July 2020, Pages 17-27 (IF 7.9)
-    Jonathan Kampmann, Nanoscale, 2020, 12, 7766-7775 (IF-7.79)
-    Naoto Ichikawa, Inter. J. Hydr. Ener. Vol. 42, 36, 7 2017, 22698-22703 (IF 5.8)
-    S.Kumar, ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 8, 5622–5634 (IF6)
-    Arnab Dhara, Solar Energy, Vol. 136, 15Oct. 2016, Pages 327-332   (IF5.7)
-    Xin Zeng, , Artificial Photosynthesis for Sustainable Fuels Volume10, Issue22, 2017 Pages 4324-4341 (IF 8.9)
1.    Ulugbek Shaislamov and Beelyong Yang, “CdS-sensitized single-crystalline TiO2 nanorods and polycrystalline nanotubes for solar hydrogen generation”, J. Mater. Res., 27 (2013) (IF 3.089)
Мақолага 28 мартта иқтибос, шулардан:
-    Derek R.Miller, Sensors and Actuators B: Chemical Vol. 204, 1 December 2014, Pages 250-272  (IF7.4)
-    Zhengcao Li, Scientific Reports Vol. 6,19754 (2016) (IF4.3)
-    Shuang Shuang Journal of Colloid and Interface Science Vol. 494, 15 May 2017, Pages 107-113 (IF8.1)
-    Bub He Nam Nano Convergence Vol. 6, 40 (2019) (IF8.5)
2.    Ulugbek Shaislamov and Beelyong Yang, “Single crystalline TiO2 nanorods with enhanced visible light activity for solar hydrogen generation”, Inr. J. Hydrogen Energy, 38 (2013) (IF5.816)
  Мақолага 26 мартта иқтибос, шулардан:
-    Ji WonYoon, Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 244, 5 May 2019, Pages 511-518 (IF 19.5)
-    Chao-Wei Huang, Inr. J. Hydrogen Energy, Vol. 45, Issue 36, 17 July 2020, Pages 18144-18159   (IF 19.5)
-    M.S.Raghu, Nano-Structures & Nano-Objects, Vol. 25, February 2021, 100667
-    Dan Zhao, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 54, February 2016, Pages 1048-1059 (IF14.9)
-    Vivek Ramakrishnan, RSC Adv., 2016, 6, 9789-9795 (IF3.36)
3.    Ulugbek Shaislamov, Heon-Ju Lee, “Facile Synthesis of Ag/ZnO Metal-Semiconductor Hierarchical Photocatalyst Nanostructures via Galvanic-Potential-Enhanced Hydrothermal Method”, CrystEngComm, (2018) (IF 3.545)
Мақолага 9 мартта иқтибос, шулардан:
-    Gongduan Fan Applied Catalysis B: Environmental, Volume 256, 5 November 2019, 117866 (IF19.5)
-    Qiqi Zhang, Inr. J. Hydrogen Energy, Vol.45, 24, 5 May 2020, Pages 13340-13352 (IF5.8) 
-    Niri Wu, Photochem Photobiol Sci 19, Volume35, Issue 3, 1042–1053 (2020) (IF3.9)
-    Lu Wang, RSC Adv., 2020, 10, 22432-22439 (IF3.36)
4.    U. Shaislamov, H Kim, JM Yang, BL Yang, “CuO/ZnO/TiO2 photocathodes for a self-sustaining photocell: Efficient solar energy conversion without external bias and under visible light” International Journal of Hydrogen Energy, 45 (11), 6148-6158 (2020) (IF 5.816)
    Мақолага 6 мартта иқтибос, шулардан:
-    Reyhaneh Nekooiea J. Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (IF4.29)
-    Qing Zhang Inr. J. Hydrogen Energy, 4 (2016) (IF5.816)
-    Rahman, S., J Mater Sci: Mater Electron 33, 5105–5126 (2022). (IF 2.47)

Yangiliklarga obuna bo‘lish